artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

2015. március 1-től jelentős változások kerültek bevezetésre a szociális törvény végrehajtásában, ezért városunkban is új rendeletet kellet elfogadni a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról. Ennek értelmében a korábbi önkormányzati segélyt a települési támogatás váltja fel. Berettyóújfalu Város a képviselő testület által elfogadott rendelet, amely alapján sorra vesszük, hogy milyen feltételekkel, milyen támogatások igényelhetők március 1-től.

Röviden elmondható, hogy a rendelet megalkotásakor a testület azt tartotta szem előtt, hogy az adható támogatási összegek ne csökkenjenek a korábbiakhoz viszonyítva. A települési támogatás keretében igényelhető rendkívüli települési támogatás, gyermeknevelési, elemi károsultaknak nyújtható támogatás, temetési, lakhatási, óvodáztatási támogatás, valamint hulladékszállítási díjkedvezmény.

Fontos változás továbbá, hogy az aktív korúak ellátása, azaz a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2015. március 1-től a , annak elbírálása és kifizetése is azon keresztül fog történni, a 22.800 Ft-os összeg változatlan marad.

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy az alábbiakban bemutatott támogatások leírása nem teljes, azok teljes terjedelmükben Berettyóújfalu Város honlapján, a 3/2015. (II. 27.) számú hatályos , amelyben a vonatkozó mellékletek, illetve az igényléshez szükséges formanyomtatványok is megtalálhatók.

A települési támogatást, illetve a keretén belül nyújtható támogatásokat továbbra is az Önkormányzati Hivatalban, az igazgatási irodán igényelhetik az arra jogosultak.

Pénzbeli ellátások - Települési támogatás

Rendkívüli települési támogatás

Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

A pénzbeli esetenként nyújtott rendkívüli települési támogatás összege nem lehet kevesebb 1.000.- Ft-nál.

Nem adható rendkívüli települési támogatás annak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedülálló személy esetében a háromszorosát meghaladja. /Kivételes esetben a polgármester a 90. életévét betöltött egyedül élő személy részére jövedelemvizsgálat nélkül nyújthat egyszeri támogatást, a támogatott egészségi állapotára, szociális körülményeire tekintettel./

A rendkívüli települési támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás (utalvány vagy valamely szolgáltató számlájára történő utalással) formájában kell nyújtani a kérelemben meghatározott felhasználási céllal.

Gyermeknevelési céllal nyújtott települési támogatás

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegét rászorultsághoz igazodóan kell megállapítani, de nem lehet kevesebb 2.000.- Ft-nál.

A támogatást elsősorban természetbeni ellátás (utalvány) formájában kell nyújtani, a kérelemben megjelölt felhasználási céllal.Természetbeni ellátásként kell biztosítani különösen az általános iskolás gyermekek tanszerellátás-, gyógyszer költségét, gyermekétkeztetés térítési díját.

Nem adható ilyen céllal támogatás annak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét meghaladja.

Havi rendszerességgel települési támogatásban részesülhet az a család, ahol a gyermek egészségi állapota miatt tanulmányainak folytatása vagy a gyógykezelések igénybe vétele az átlagoshoz képest olyan mértékű többletköltséggel jár, melyet a család önerőből finanszírozni képtelen vagy csak nagy áldozatok árán képes.

A kérelem elbírálása a család jövedelmére tekintet nélkül, a kérelemben felhozott indokok alapján és a becsatolt orvosi, iskolai igazolások alapján egyedileg történik.

Elemi károsultaknak nyújtható települési támogatás

Az elemi kár (belvíz, árvíz, vihar, rendkívüli csapadék, stb.) által károsult családok lakhatási feltételeinek biztosítására az önkormányzat támogatja a kárt szenvedett lakóház lakhatóvá tételét.

Elemi károsultak segélyére - egyéb feltételek megléte esetén - az szorul rá, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 3,5-szeresét.

Temetési támogatás

Temetési kiadások csökkentésére temetési támogatás nyújtható kérelmére annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozója volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

A temetési támogatás annak állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.

A temetési támogatás összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés 10 %-ánál.

Lakhatási támogatás

A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

A lakhatási támogatás elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában és a lakásfenntartással összefüggő olyan rendszeres kiadásokhoz nyújtható, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

Lakhatási támogatásra jogosult az a családban élő személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át illetve az az egyedül élő, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

A lakhatási támogatás havi összege 3.500.- Ft, folyósítása havonta utólag történik.

Óvodáztatási támogatás

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 20/C. §-ában foglalt feltételek megléte esetén az önkormányzat a szülő részére első alkalommal természetben biztosítja az óvodáztatási támogatást.

A jogosultság fennállása estén a gyermekjóléti szolgálat családgondozója az óvoda és a szülő közreműködésével meghatározza a megvásárolandó, óvodába járáshoz szükséges felszerelések, ruhaneműk körét és gondoskodik azok megvásárlásáról.

Természetben nyújtott szociális ellátások

Hulladékszállítási díjkedvezmény

Természetbeni ellátásként hulladékszállítási díjkedvezmény igénybevételére jogosult:

a) az a 70. életévét betöltött személy, aki egyszemélyes háztartásban él és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg,

b) azok a 70. életévet betöltött személyek, akik egy háztartásban élnek és az adott címen más személy sem bejelentett lakó-, sem tartózkodási hellyel nem rendelkezik, valamint egy főre jutó jövedelmük az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át nem haladja meg,

c) életkorra tekintet nélkül, az egyszemélyes háztartásban élő, időskorúak járadékában részesülő személy,

d) jövedelmére tekintet nélkül az a 80. életévét betöltött személy, aki az adott címen egyedül él, vagy 70. életévét betöltött személlyel él egy háztartásban és az adott címen más személy sem bejelentett lakó-, sem tartózkodási hellyel nem rendelkezik.

A kedvezményt csak a jogosult által életvitelszerűen lakott ingatlanra lehet igénybe venni.

A hulladékszállítási kedvezmény havi összege megegyezik a külön rendeletben meghatározott kukaürítési díj egy hónapra eső összegével.

Egyéb természetbeni ellátások

Települési támogatás természetbeni ellátásként történő megállapítása esetén a jogosult részére a 4. sz. melléklet szerinti tartalmú szociális utalvány kerül kiadásra, ami alapvető élelmiszer, gyógyszer, és tanszer vásárlására használható fel Berettyóújfalu város közigazgatási területén működő azon kereskedelmi üzletekben, gyógyszertárakban, amelyekkel az Önkormányzat erre megállapodást kötött.

A szociális utalványt az Önkormányzat 500.- Ft-os és 1.000.- Ft-os címletekben bocsátja ki.

Az utalványt minden évben január 1-től december 31-ig lehet felhasználni. A tárgyévben kiadott, de fel nem használt utalványokat kérésre a tárgyévet követő január 31-ig ki lehet cserélni, illetve érvényesíteni.

Forrás:

You have no rights to post comments