artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

My message for Day 21

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete hasznosításra meghirdeti: a Berettyóújfalu, belterület 791/2 hrsz., Tardy u. 10. szám alatti, 1820 m² területű kivett zeneiskola ingatlant.

- A hasznosítás feltételei

A közüzemi díjak, az ingatlan működtetésének költségei a bérlőt terhelik, bérlő köteles továbbá az ingatlan állagmegóvására, rendeltetésszerű használatára és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott, hasznosításra vonatkozó rendelkezések betartására.

A hasznosítás célja: az ingatlan köznevelési feladat, szociális feladat ellátása céljára, vagy egyéb közfeladat teljesítését szolgáló közhasznú tevékenység végzése céljára hasznosítható.

A hasznosítás időtartama: 5 év, mely a felek megállapodás alapján meghosszabbítható. Az ingatlan a pályázó által tervezett tevékenységre való alkalmassá tétele a bérlő feladata. Az ingatlanon végzett beruházás az abból adódó értéknövekedés elkészültekor az Önkormányzat tulajdonába kerül, annak beszámítására lehetőség nincs.

- Pályázóval szembeni feltételek:

A pályázóval szembeni elvárás a köztartozásmentesség, valamint, hogy az Önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

Pályázatot szervezet esetén a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti átlátható szervezet nyújthat be.

Mit kell a pályázatnak tartalmaznia:

  • A pályázó adatait (név, lakóhely/székhely),
  • A pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról,
  • Átláthatósági nyilatkozatot,
  • Köztartozásmentesség igazolását,
  • Nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs az Önkormányzattal szembeni lejárt
    tartozása,
  • Az ingatlan hasznosítására vonatkozó elképzelések bemutatását,
  • Az ingatlanon tervezett beruházások bemutatását,
  • Pályázó referenciái a tervezett hasznosítási céllal érintett tevékenység körében.

A pályázónak lehetősége van bérleti díj havi összegének megajánlására, mely a pályázatok elbírálásakor szintén értékelésre kerül.

Pályázatok benyújtásának határideje, módja: Pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani Berettyóújfalu Város Önkormányzata címére (4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.).

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítására”.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 14.

Az érvényes pályázatot benyújtók versenytárgyaláson vehetnek részt, ahol lehetőségük
van a megajánlott bérleti díjakat felfelé módosítani, licitálás útján.

- A pályázatok értékelése

A pályázat elbírálásának szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat, mely alapján a pályázatot az a pályázó nyeri meg, amelyiket az alábbiakban meghatározott szempontok alapján a Képviselő-testület kiválaszt.

palyazat

A szerződés megkötésére a Képviselő-testület döntését követő 15 napon belül kerül sor. Amennyiben a pályázat nyertese e határidőben nem köt szerződést, akkor az összességében második legjobb ajánlatot tevő pályázót kell a pályázat nyertesének tekinteni.

- Egyebek

A Képviselő-testületet fenntartja a jogot bármilyen költség, kiadás megtérítése nélkül a pályázati felhívás visszavonására, az eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

Az ingatlan előzetes egyeztetés alapján megtekinthető (54-505-431).

You have no rights to post comments