artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

2022. január 23. vasárnap

Katalin Motel és Étterem

Berettyóújfalu, Király-Hágó u. 22.

06 (54) 401-537

06 (20) 421-9411

INGYENES házhozszállítás!

HETI MENÜ ÉS ÉTLAP


piri2
Bessenyei ltp. üzletsor
06 (30) 874-9786

06 (30) 596-1883

INGYENES házhozszállítás!

HETI MENÜ

cimer berettyoujfaluBerettyóújfalu Város Önkormányzata (székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.) nyilvános pályázatot hirdet a 100 %-os (egyszemélyes) tulajdonában lévő Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. ügyvezetői tisztségének munkaviszony keretében történő betöltésére.

A pályázat kiírója:

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.

Munkáltató:

Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft.

4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 35.

A kinevezési jogkör gyakorlója: Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete.

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója: Berettyóújfalu Város Önkormányzata polgármestere.

A munkavégzés helye: a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. székhelye: Berettyóújfalu, József Attila u. 35.

A munkaviszony időtartama: határozott idejű, 2022. március 1-től 2027. február 28-ig terjedő időtartam, 3 hónap próbaidő kikötésével.

1.) A Kft. főbb tevékenységi köre, feladatai:

 • távhőszolgáltatás (a távhőszolgáltatásba bekapcsolt lakóházak és intézmények zavartalan fűtő- és használati meleg víz ellátásának biztosítása),

 • Berettyóújfalu Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított lakások bérbeadói feladatainak ellátása,

 • városi piac üzemeltetése,

 • a Bihar Termálliget Strand és Termálfürdő és a városi uszoda üzemeltetése (az uszoda fejlesztésének kivitelezése jelenleg folyamatban van, ennek keretében valósul meg a medencecsarnok épületének felújítása, bővítése fedett gyógyvizes medencével, a fejépület bővítése és felújítása, a földszinten az öltözőblokk korszerűsítése, a medencecsarnokhoz kapcsolódóan wellness blokk bővítése szaunákkal, merülő medencével, zuhanyokkal),

 • szociális alapon magánszemélyek ingatlana előtti zöldterület gondozás.

2.) Az ügyvezető feladatai különösen:

 • a társaság eredményes, hatékony és gazdaságos működtetése a hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelően, és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
 • teljes szakmai felkészültségével, tapasztalatával a társaság célszerű és hatékony működésének elősegítése, a forprofit ágazatokban nyereségorientált gazdálkodás folytatása,
 • a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más hatóság előtt,
 • a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása,
 • a képviselő-testülettel együttműködés és kapcsolattartás,
 • elkészíti a társaság gazdasági évre vonatkozó előzetes és végleges üzleti tervét, azt határidőben a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testület elé terjeszti,
 • elkészíti és a képviselő-testület előtt bemutatja a társaság gazdálkodásáról szóló gazdasági beszámolókat,
 • a társaság működésével kapcsolatban a jogszabályok által előírt szabályzatokat folyamatosan felülvizsgálja és karbantartja,
 • a társaság használatába és kezelésébe adott önkormányzati vagyonnal felelősen gazdálkodik, azt nyilvántartja és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatást elvégzi,
 • a szolgáltatások színvonalát folyamatosan fejleszti,
 • a társaság gazdálkodását, szervezeti felépítését áttekinti, javaslatot tesz annak esetlegesen szükséges átszervezésére a hatékony és eredményes működés biztosítása érdekében,
 • pályázatok révén javítja a cég működésének hatékonyságát, eszközellátottságát, szakmai képzettségét.

3.) Az ügyvezető jogállása:

Jelen pályázati felhívás alapján a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. ügyvezetését a vezető tisztségviselő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony keretében látja el. Erre tekintettel a pályázati kiírásra a Ptk, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései irányadók, és a pályázat nyertesével való szerződéskötéskor ezen jogszabályok szerződéskötés napján hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, kötetlen munkarend.

4.) A munkakör betöltésének feltételei:   

 • a cég tevékenységi profiljába illő, felsőfokú műszaki és/vagy felsőfokú gazdasági iskolai végzettség,
 • legalább 3 éves, műszaki vagy gazdasági területen megszerzett gyakorlat,
 •  büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság.

5.) A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a településüzemeltetés vagy fejlesztés, vagyongazdálkodás terén szerzett nagyobb szakmai gyakorlat, tapasztalat,
 • fürdővezetői, fürdőüzemeltetői, turisztikai területen szerzett végzettség és/vagy gyakorlat,
 • műszaki, pénzügyi vagy gazdasági vezetői munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
 • korábbi munkavégzésről támogató vezetői referencia (névvel, elérhetőséggel),
 • idegennyelv tudás (angol/német/román), a nyelvtudást igazoló okirat másolatának csatolásával

6.) A pályázathoz kötelezően csatolni kell:

 • a pályázó szakmai életútját bemutató fényképes szakmai önéletrajzot,
 • a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy nyilatkozatot annak
 • megigényléséről,
 • az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát,
 • szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló dokumentumokat,
 • a pályázónak a társaság tevékenységének eredményes és hatékony működtetésére vonatkozó szakmai, vezetői koncepcióját,
 • az igényelt munkabér mértékére vonatkozó nyilatkozatot,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozatot arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben nincs kizáró ok és összeférhetetlenségi ok (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22.§, 3:115.§ rendelkezései, illetve a Munka Törvénykönyve 211. §-a),
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálása a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén kerüljön megtárgyalásra.

 7.) A vezető tisztségviselő alapbérét Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapítja meg.

Az egyéb juttatások esetében a Képviselő-testület által elfogadott, a társaságra vonatkozó Javadalmazási Szabályzatban foglaltak az irányadók.

8.) A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:

A pályázatot egy példányban, kizárólag papír alapon, zárt borítékban, postai úton vagy személyesen lehet benyújtani Berettyóújfalu Város Önkormányzata Polgármestere részére (4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.). A borítékra kérjük ráírni: „Ügyvezetői pályázat”.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 17.

9.) A pályázat elbírálása:

Az érvényes pályázatokat Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a benyújtás határidejét követő első testületi ülésén - bírálja el, melyet megelőzően a pályázók bizottság és képviselő-testület előtti személyes meghallgatására kerül sor.

A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást   eredménytelennek nyilvánítsa.

A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. Minden pályázó a saját kockázatára pályázik, a kiíró semmilyen pályázói kárt vagy a pályázat elkészítésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő pályázói költséget nem térít meg. A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden az előbbiekben meghatározott feltételt magára nézve kötelezően elfogad.

You have no rights to post comments