artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

Berettyóújfalu Város Önkormányzata a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendelet módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 3-6.§ -ai szerint

pályázatot hirdet a

Berettyó Kulturális Központ

igazgató (vezető állású munkavállaló)

munkakörének betöltésére

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás 5 év határozott időre szól, 2023. szeptember 1 – től 2028. augusztus 31-ig.

A munkaviszony befejező időpontját követően a kulturális munkakörben határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatás lehetőségét a munkáltató biztosítja.  

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar vármegye, 4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 11.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgató az integrált kulturális intézmény egyszemélyi felelős vezetője, jogszabályban, alapító okiratban, szervezési és működési szabályzatban meghatározottak szerint felelős az intézmény költségvetési gazdálkodásáért, a szakszerű és törvényes intézményi működtetésért, a közművelődési, nyilvános könyvtári, területi múzeumi, médiaszolgáltatási és sajtótermék-kiadási, valamint turisztikai információ-szolgáltató feladatok ellátásáért.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. A település kulturális kommunikációjának irányítása. Az intézmény dolgozói fölött munkáltatói jogkör gyakorlása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért.

Illetmény és juttatások:

A Munka Törvénykönyve szerint, megállapodás alapján.

Pályázati feltételek:

- az intézmény valamely alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

- legalább öt éves szakmai gyakorlat, végzettségének és szakképzettségének vagy szakvizsgájának megfelelő feladatkörben,

-  államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzése,
-  vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, a munkaszerződés megkötését követően,
-  magyar állampolgárság,
-  büntetlen előélet, valamint az Mt. 44/A. §-ban szereplő kizáró ok ne álljon fenn,
-  cselekvőképesség.

Az elbírálásnál előnyt jelent legalább 5 éves, kulturális intézménynél szerzett vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program
  • részletes szakmai önéletrajz
  • végzettséget igazoló okiratok másolata
  • az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban szakmai, vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a foglalkozástól eltiltás hiányára is kiterjedően, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata
  • a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik
  • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok
  • nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását
  • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat, ennek hiányában nyilatkozattétel arról, hogy megválasztása esetén a képzést két éven belül elvégzi
  • nyilatkozat összeférhetetlenségről (Mt.211.§)

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen, a pályázatnak a Berettyóújfalu Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17–19.). Kérjük a borítékon a következőt feltüntetni: „Berettyó Kulturális Központ igazgatói pályázata”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül véleményező bizottság hallgatja meg. A múzeumokról, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján – a területi múzeumi alapfeladat kapcsán – a vezetői megbízáshoz előzetesen a miniszter véleményét ki kell kérni. A pályázat elbírálására jogosult Képviselő-testület a bizottság, valamint a kulturális és innovációs miniszter írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt a vezetői megbízás létesítéséről az első, munkaterv szerinti soros ülésén.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 30.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. szeptember 1. napjától tölthető be.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.berettyoujfalu.hu honlapon szerezhet. A pályázati felhívással, valamint a betöltendő munkakörrel kapcsolatosan további információt Berettyóújfalu Város Önkormányzata jegyzője nyújt a 06-54/505-415-ös telefonszámon, valamint a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

A pályázati kiírás közzétételének helye

You have no rights to post comments