Címlap Közélet Aktuális Már 150 ügyet intézhetünk a kormányablakban

Már 150 ügyet intézhetünk a kormányablakban

Írta: berettyohir.hu   
2013. június 24. hétfő, 10:33

A Kormányablakokban intézhető ügyek köre 2013. július 2-tól 63-ról 150-re bővül.

A továbbra is jegyzői hatáskörbe tartozó rendezvénytartási, üzletműködési, valamint szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem beadása már nem csak a polgármesteri hivatalokban lesz lehetséges, hanem a kormányablakban is, amely reggel 8-tól este 8-ig van nyitva.

Ugyancsak növeli az ügyintézési helyszínek számát az építésügyi hatósági engedélyezések ügyindítási lehetősége a kormányablakban. Az ügykörbővítésnek köszönhetően az ügyfelek a kormányablaknál terjeszthetnek előtöbbgyámhivatali hatáskörbe tartozó kérelmet, ilyen például a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése, az otthonteremtési támogatás iránti kérelem.

A Kormányablak, amely Debrecenben a Darabos utca 9-11. szám alatt található, az ügykörbővüléssel az „egyablakos” ügyintézés, a szolgáltató közigazgatás modelljét valósítja meg, hiszen egy szakigazgatási szervhez vagy jegyzői hatáskörbe tartozó ügyet is ugyanazon a helyen indíthat el bárki, illetve kérhet felvilágosítást.

 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok kormányablakaiban intézhető ügykörök

I. A KORMÁNYABLAKOKBAN JELENLEG INTÉZHETŐ 63 ÜGYKÖR:

 1. a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 17. § (9) bekezdése szerinti kártalanítás,
 2. az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat és kérelem, továbbá az állampolgárságról lemondó nyilatkozat, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelem,
 3. kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély iránti kérelem nyomtatvány kiadása, átvétele és továbbítása,
 4. a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál nyilvántartott adatokba a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. § (7) bekezdése alapján történő „betekintési jog” iránti kérelem nyomtatvány kiadása átvétele, továbbítása,
 5. a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről szóló igazolások kiadása iránt a felszámoló/végelszámoló által benyújtott kérelmek átvétele, továbbítása,
 6. a nyugdíjfolyósításhoz és a megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításához kapcsolódó bejelentési kötelezettségek teljesítése, továbbá nyomtatvány kiadása, átvétele,
 7. TAJ kártya igénylés befogadása,
 8. Európai Egészségbiztosítási kártya igénylés befogadása,
 9. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 22. §-a szerinti utazási költségtérítés igénylése,
 10. a táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj iránti méltányossági kérelmek előterjesztése,
 11. méltányosságból - az Egészségbiztosítási Alap terhére - adható egyszeri segély iránti kérelmek átvétele,
 12. egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése,
 13. családi gazdaság nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtása,
 14. családi gazdaság nyilvántartásba vételének törlése iránti kérelem benyújtása,
 15. őstermelői igazolvány kiadása iránti kérelem benyújtása,
 16. őstermelői igazolvány elvesztésének, megsemmisülésének bejelentése,
 17. őstermelői igazolvány adattartalmában történő változás bejelentése,
 18. bejelentés parlagfű fertőzött ingatlanról,
 19. fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések felvétele,
 20. természetes fürdővíz fürdési célú engedélyezése,
 21. természetes fürdőhely kijelölési eljárás,
 22. gyermektáboroztatás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban résztvevők személyének bejelentése,
 23. vándortábor útvonalának több népegészségügyi szolgálat területi illetékességét érintő bejelentése,
 24. veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése,
 25. bejelentés megtétele, továbbítása a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján a veszélyes anyagok és keverékek felhasználásáról, illetve annak változásáról,
 26. műemlékre kiterjedő, a Magyar Államot megillető elővásárlási jognyilatkozat iránti kérelmek és mellékleteik átvétele, továbbítása,
 27. polgári felhasználású ipari robbanóanyagok behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelmek előterjesztése,
 28. biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelmének befogadása,
 29. utazásszervezői- és közvetítői tevékenységgel kapcsolatos kérelmek befogadása,
 30. egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai eszközökre behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelmek befogadása,
 31. illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek befogadása,
 32. gyermekgondozási segély igénylése,
 33. anyasági támogatás igénylése,
 34. családi pótlék igénylése,
 35. gyermeknevelési támogatás igénylése,
 36. fogyatékossági támogatás iránti kérelem-nyomtatványok kiadása, kérelmek átvétele, továbbítása, lakcím/számlaszám/változás bejelentés, utalásváltozás lakcímről számlaszámra, eljárás megszüntetéshez dokumentumok átvétele,
 37. építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének és az adatok változásának bejelentése, előzetes bejelentés, utólagos bejelentés, bejelentő lapok, és mellékleteik átvétele és továbbítása,
 38. teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat és az apai elismerő nyilatkozat teljes hatályához szükséges hozzájárulás,
 39. a Magyar igazolványok, Magyar hozzátartozói igazolványok által biztosított diákkedvezmények bejegyzésére, visszavonására irányuló eljárás,
 40. a Magyar igazolványok, Magyar hozzátartozói igazolványok által biztosított pedagógus és oktatói kedvezmények bejegyzésére, visszavonására irányuló eljárás,
 41. a Magyar igazolvány és Magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával összefüggő eljárás,
 42. gyermekgondozási díj igénylésével kapcsolatos eljárás,
 43. terhességi-gyermekágyi segély igénylésével kapcsolatos eljárás,
 44. a bemutatott külföldi okiratok elfogadhatóságának elbírálása, amennyiben nem magyar állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni,
 45. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak igénylése,
 46. nem magyar állampolgár házasságkötése és bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítése,
 47. házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,
 48. a házassági névviselési forma módosítása,
 49. születés anyakönyvezése,
 50. hatósági bizonyítvány kiállítása az anyakönyvből,
 51. haláleset anyakönyvezése
 52. egyéni vállalkozói tevékenység elektronikus bejelentése,
 53. egyéni vállalkozói tevékenység adatváltozásának elektronikus bejelentése,
 54. egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és szünetelés utáni újrakezdésének elektronikus bejelentése,
 55. egyéni vállalkozói tevékenység megszűnésének elektronikus bejelentése,
 56. a kormányablak tájékoztatást nyújt az egyéni vállalkozást alapítani kívánó természetes személyeknek, és az egyéni vállalkozóknak az egyéni vállalkozás működési szabályairól, képesítéshez kötött gazdasági tevékenység esetén a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményekről, bejelentéshez vagy hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenység esetén - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - a szükséges bejelentésekről, hatósági engedélyekről és az engedélyező, továbbá bejelentést fogadó hatóságok elérhetőségéről,
 57. a kormányablak betekintési lehetőséget biztosít az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer cégadatbázisába,
 58. a kormányablak az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési, tudomásulvételi kérelmet és az ezekhez az eljárásokhoz kapcsolódó egyéb kérelmet, nyilatkozatot, igazolást papír alapon vagy elektronikus adathordozón átveszi. Az iratról elektronikus másolatot készít, azt továbbítja és feltölti az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe,
 59. a kormányablak iratbetekintési és iratmásolati szolgáltatási lehetőséget biztosít az ügyfél azonosítását követően az egyedi ügy irataiba, amelyben az ezt kérelmező ügyféli jogállással rendelkezik és amely iratra iratbetekintési joga van,
 60. a kormányablak ügyfélkapu regisztrációs szervként jár el,
 61. a Kormányablak lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfél az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában róla nyilvántartott adatokat megismerje,
 62. az Ingatlan-nyilvántartásból az ingatlanok adatait nem hiteles és elektronikusan hitelesített tulajdoni lap másolat lekérdezésével, valamint térképmásolat lekérdezésével külön jogszabályban megállapított igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében megismerheti az ügyfél,
 63. a kormányablak lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfél az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában róla nyilvántartott adatokat megismerje.

 

II. A KORMÁNYABLAKOKBAN 2013. JÚLIUS 1-JÉTŐL INTÉZHETŐ TOVÁBBI ÜGYKÖRÖK

 1. otthonteremtési támogatás iránti kérelem
 2. gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránti kérelem
 3. gyermek családi és utónevének megállapítása iránti kérelem
 4. a családi jogállás megállapítása iránti perindításhoz történő hozzájárulás iránti kérelem
 5. a 16. életévet betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezése iránti kérelem
 6. lakáscélú állami támogatásokat (közvetlen támogatások, kamattámogatások) igénylők hitelintézeti elutasítása miatt a támogatásra való jogosultság feltételeinek a megállapítása iránti kérelem
 7. lakástámogatás visszafizetési kötelezettség felfüggesztése iránti kérelem
 8. hatósági közvetítői nyilvántartásba vétel iránti kérelem
 9. hatósági közvetítői nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem
 10. igazolás kiadása iránti kérelem arról, hogy az ügyfél nem kedvezményezettje másik lakás-takarékpénztári szerződésnek
 11. lakástakarék-pénztári megtakarítás esetén az állami támogatás visszafizetésére kötelezettek fizetési könnyítés iránti kérelme
 12. lakásfenntartási támogatás iránti kérelem
 13. az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet szerinti, törlesztési kötelezettség felfüggesztése iránti kérelem
 14. aktív korúak ellátása iránti kérelem
 15. rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem
 16. rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
 17. rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről
 18. adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem
 19. olyan személynek a bejelentése, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik
 20. az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény szerinti panasz benyújtása kivéve adótitok vagy vámtitok esetén az adóhatóság elleni panaszokat
 21. a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 92. §-a szerinti panasz benyújtása
 22. a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 26. §-a szerinti panasz benyújtása
 23. az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 22. § (4) bekezdés b) pontja szerinti panasz benyújtása
 24. az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény szerinti közérdekű bejelentés benyújtása kivéve adótitok vagy vámtitok esetén az adóhatóságnak intézett közérdekű bejelentéseket
 25. annak igazolása iránti kérelem, hogy a kérelmező az elmebeteget gondozásban, ellátásban és felügyeletben tudja részesíteni
 26. anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem
 27. temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem
 28. állatvásár tartásának engedélyezése iránti kérelem
 29. állatpiac tartásának engedélyezése iránti kérelem
 30. állatkiállítás tartásának engedélyezése iránti kérelem
 31. közterületen lévő fás szárú növény kivágásának engedélyezése iránti kérelem
 32. állatmenhely létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem
 33. állatpanzió létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem
 34. üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem
 35. vásár üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem
 36. vásár 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
 37. piac üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem
 38. piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
 39. bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés
 40. helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése
 41. helyi termelői piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
 42. szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
 43. panzió szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
 44. kemping szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
 45. üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
 46. közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
 47. egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
 48. szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás bejelentése
 49. panzió szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás bejelentése
 50. kemping szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás bejelentése
 51. üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás bejelentése
 52. közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás bejelentése
 53. egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás bejelentése
 54. szálloda szálláshely megszüntetésének bejelentése
 55. panzió szálláshely megszüntetésének bejelentése
 56. kemping szálláshely megszüntetésének bejelentése
 57. üdülőház szálláshely megszüntetésének bejelentése
 58. közösségi szálláshely megszüntetésének bejelentése
 59. egyéb szálláshely megszüntetésének bejelentése
 60. természetes személy, gazdálkodó szervezet üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelme
 61. természetes személy, gazdálkodó szervezet üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelme
 62. építési engedély iránti kérelem
 63. összevont engedély iránti kérelem
 64. fennmaradási engedély iránti kérelem
 65. használatbavételi engedély iránti kérelem
 66. bontási engedély iránti kérelem
 67. az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem
 68. engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem
 69. összevont telepítési engedély iránti kérelem
 70. jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem az építésügyi eljárásban
 71. használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem
 72. veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétele iránti kérelem
 73. hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
 74. előzetes szakhatósági vélemény iránti kérelem
 75. bontás tudomásulvétele iránti kérelem
 76. kivitelezés kezdésének tudomásulvétele iránti kérelem
 77. építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem
 78. elektronikus gyűjtőtárhely  és feltöltő tárhely létesítése az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerben (ÉTDR)
 79. információ, illetve adatszolgáltatás az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) nyilvános adataiból”
 80. tájékoztatás a tervezett építési tevékenység engedélyezésére, a választott eljárástípus lefolytatására hatáskörrel rendelkező illetékes építésügyi hatóság megnevezéséről és elérhetőségéről
 81. tájékoztatás arról, hogy mely hatósági engedély iránti kérelmek nyújthatók be együtt
 82. tájékoztatás a kérelmezendő eljárástípus illetékének mértékéről
 83. tájékoztatás az egyes szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről
 84. információ, felvilágosítás és segítségnyújtás az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) kapcsán az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan”
 85. A kormányablak Internet használatot és hozzáférést biztosít az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ adataihoz és elektronikus alkalmazásainak használatához, elektronikus ügyintézés indításához
 86. A kormányablak Internet használatot és hozzáférést biztosít az Országos Építésügyi Nyilvántartás adataihoz és elektronikus alkalmazásainak használatához, elektronikus ügyintézés indításához.
 87. A kormányablak beszedi, továbbítja, illetve igazolja az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági és a szakhatósági eljárás illetékét és az építésügyi igazgatási szolgáltatási díját.”

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal


 
IWIWFacebook

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

Facebook kommentek

2016. február 12. péntek

Katalin Motel és Étterem

Berettyóújfalu, Király-Hágó u. 22.

06 (54) 401-537

INGYENES házhozszállítás!

"A" menü:

Brokkoli krémleves

Sonkával tölött sertésszelet rántva, kukoricás rizzsel, savanyúság

"B" menü a helyszínen:

Húsleves csigatésztával

Rántottszelet vegyes körettel

HETI MENÜ ÉS ÉTLAP


Bessenyei ltp. üzletsor

(Jenci konyhája helyén)

06 (30) 596-1883

06 (30) 260-6040

INGYENES házhozszállítás!

"A" menü:

Karfiolleves

Csikóstokány tésztával

"B" menü:

Zöldbableves

Sertéspörkölt tésztával

HETI MENÜ ÉS ÉTLAP

Névnaptár

2016. február 12. péntek

Köszöntjük minden

Lívia, Lídia

nevű olvasónkat!

Apróhirdetések INGYEN !

Legutóbbi hozzászólások

RSS
berettyohir.hu berettyohir.hu